napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

 

 

 Informacja dot. rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że nabór do Żłobka na rok 2021/2022 rozpocznie się 26 kwietnia 2021 roku.Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji będą dostępne od dnia rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.dabrowagornicza.zlobki.vnabor.pl

Harmonogram naboru do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na rok 2021/2022

Lp

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Publikacja oferty Żłobka Miejskiego na stronie:

www.dabrowagornicza.zlobki.vnabor.pl (otwarcie strony dla rodziców)

26.04.2021 godz. 8.00

2.

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców drogą elektroniczną oraz złożenie w siedzibie Żłobka podpisanego formularza zgłoszeniowego i załączników potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

26.04.2021 godz.8.00

11.05.2021 godz.15.00

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych

otwarcie strony dla rodziców

18.05.2021 godz. 8.00

4.

Złożenie karty potwierdzenia woli przyjęcia dziecka przez rodziców w Siedzibie Żłobka

18.05.2021 godz.8.00

31.05.2021

godz.15.00

5.

Publikacja listy przyjętych

02.06.2021 godz. 8.00

 

Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku, termin i szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest corocznie do publicznej wiadomości z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się przede wszystkim publikację na stronie internetowej Żłobka Miejskiego tj. www.zmdg.pl oraz na terenie siedziby i filii Żłobka.

 2. Zapisy do Żłobka Miejskiego realizowane są przy wsparciu systemu elektronicznego.

 3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, odrębnym zarządzeniem, w którym określa zasady, zadania i tryb jej pracy. Organem odwoławczym w postępowaniu rekrutacyjnym jest Dyrektor Żłobka.

 4. Podstawą uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego.

 5. Formularz zgłoszeniowy wypełniany jest przez rodziców/opiekunów prawnych na dedykowanej stronie internetowej, której adres zostanie podany wraz z informacją i w terminie określonym w pkt.1

 6. Na stronie internetowej publikowane są również informacje dot. Żłobka Miejskiego, tj. m.in. wyżywienia, oferty opiekuńczej i edukacyjnej. Informacje te publikowane są przed rozpoczęciem etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych, a termin publikacji określa harmonogram, o którym jest mowa w pkt. 1.

 7. W uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem możliwości technicznych zapisu elektronicznego, dopuszcza się możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego tylko w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Żłobka, po uprzednim pobraniu go z siedziby Żłobka.

 8. Kolejność składania formularzy zgłoszeniowych nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne jest, aby formularz był kompletny i złożony w terminie wskazanym w harmonogramie.

 9. Jeżeli liczba kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc, lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka generowana będzie losowo z wykorzystaniem systemu elektronicznego

 10. W formularzu zgłoszeniowym rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 11. Po wypełnieniu formularza na stronie internetowej rodzic/opiekun prawny drukuje formularz, podpisuje go i składa w siedzibie Żłobka, w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie, o którym mowa w pkt. 1.

 12. Po zakończeniu etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, następuje publikacja listy dzieci zakwalifikowanych.

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, które umieszczone są na liście zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka. Potwierdzenia woli rodzice/opiekunowie prawni dokonują w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Żłobku.

 2. Po zamknięciu etapu potwierdzania woli, następuje publikacja listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 3. W przypadku niewykorzystania miejsc w Żłobku w trakcie procesu rekrutacji, Dyrektor ogłasza rekrutację uzupełniającą, której termin podawany jest w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, o którym jest mowa w pkt. 1.

 4. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka zostają wpisane na listę oczekujących i przyjmowane są do Żłobka w miarę zwalniania się miejsc.

 5. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka na dany rok podpisują umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka w terminie określonym przez Dyrektora Żłobka.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

 • oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka przez pełnoletnie osoby wraz z podaniem ich numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i stopnia pokrewieństwa

 • oświadczenia dot. ochrony danych osobowych,

 • oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie wizerunku

 • aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego, stwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka (ważne 3 dni przed przyjęciem dziecka tzn. wg stanu na dzień 1 września danego roku) oraz przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej dostępne są w siedzibie Żłobka i do pobrania na stronie internetowej: www.zmdg.pl

 


Polityka Bezpieczeństwa Informacji - Załącznik nr 8B (plik.pdf)

 

 

 


statystyki

Odsłon artykułów:
452854

kwiatki