napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja


Polityka Bezpieczeństwa Informacji - Załącznik nr 8B (plik.pdf)

 

 


 

Informacja dot. rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, że
nabór do Żłobka na rok 2019/2020 rozpocznie się 8 kwietnia 2019 roku .

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji będą dostępne od dnia rozpoczęcia rekrutacji na stronie
www.dabrowagornicza.zlobki.vnabor.pl

Harmonogram naboru do Żłobka Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej na rok
2019/2020

Lp

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Publikacja oferty Żłobka Miejskiego na stronie:

www.dabrowagornicza.zlobki.vnabor.pl (otwarcie strony dla rodziców)

08.04.2019 godz. 8.00

2.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

08.04.2019 godz.8.00

23.04.2019 godz.15.00

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych

otwarcie strony dla rodziców

29.04.2019 godz. 8.00

4.

Potwierdzanie woli przez rodziców

29.04.2019 godz.8.00

13.05.2019

godz.15.00

5.

Publikacja listy przyjętych

17.05.2019 godz. 8.00

 

 

Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku, termin i szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest co rocznie do publicznej wiadomości z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się przede wszystkim publikację na stronie internetowej Żłobka Miejskiego tj. www.zmdg.pl oraz na terenie siedziby i filii Żłobka.

 2. Zapisy do Żłobka Miejskiego realizowane są przy wsparciu systemu elektronicznego.

 3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, odrębnym zarządzeniem, w którym określa zasady, zadania i tryb jej pracy. Organem odwoławczym w postępowaniu rekrutacyjnym jest Dyrektor Żłobka.

 4. Podstawą uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego.

 5. Formularz zgłoszeniowy wypełniany jest przez rodziców/opiekunów prawnych na dedykowanej stronie internetowej, której adres zostanie podany wraz z informacją i w terminie określonym w pkt.1

 6. Na stronie internetowej publikowane są również informacje dot. Żłobka Miejskiego, tj. m.in. wyżywienia, oferty opiekuńczej i edukacyjnej. Informacje te publikowane są przed rozpoczęciem etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych, a termin publikacji określa harmonogram, o którym jest mowa w pkt. 1.

 7. W uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem możliwości technicznych zapisu elektronicznego, dopuszcza się możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego tylko w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Żłobka, po uprzednim pobraniu go z siedziby Żłobka.

 8. Kolejność składania formularzy zgłoszeniowych nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne jest, aby formularz był kompletny i złożony w terminie wskazanym w harmonogramie.

 9. Jeżeli liczba kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc, lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka generowana będzie losowo z wykorzystaniem systemu elektronicznego

 10. W formularzu zgłoszeniowym rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 11. Po wypełnieniu formularza na stronie internetowej rodzic/opiekun prawny drukuje formularz, podpisuje go i składa w siedzibie Żłobka, w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie, o którym mowa w pkt. 1.

 12. Po zakończeniu etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, następuje publikacja listy dzieci zakwalifikowanych.

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, które umieszczone są na liście zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka. Potwierdzenia woli rodzice/opiekunowie prawni dokonują w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Żłobku.

 2. Po zamknięciu etapu potwierdzania woli, następuje publikacja listy dzieci przyjętych do Żłobka.

 3. W przypadku niewykorzystania miejsc w Żłobku w trakcie procesu rekrutacji, Dyrektor ogłasza rekrutację uzupełniającą, której termin podawany jest w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, o którym jest mowa w pkt. 1.

 4. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka zostają wpisane na listę oczekujących i przyjmowane są do Żłobka w miarę zwalniania się miejsc.

 5. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka na dany rok podpisują umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka w terminie określonym przez Dyrektora Żłobka.

 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

 • oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka przez pełnoletnie osoby wraz z podaniem ich numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i stopnia pokrewieństwa

 • oświadczenia dot. ochrony danych osobowych,

 • oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie wizerunku

 • aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego, stwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka (ważne 3 dni przed przyjęciem dziecka tzn. wg stanu na dzień 1 września danego roku) oraz przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej dostępne są w siedzibie Żłobka i do pobrania na stronie internetowej: www.zmdg.pl

 

 


statystyki

Odsłon artykułów:
357582

kwiatki