napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat na poniższy numer rachunku bankowego.
Nr konta: 06 1560 0013 2123 7698 6000 0004


 

UCHWAŁA NR XL/746/2022

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa GórniczaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala

§ 1. W Uchwale Nr VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza
(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 września 2020 r., poz. 6646) wprowadzić następujące zmiany: 1)
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustalić opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza
w wysokości 250 zł miesięcznie.”;


2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustalić maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w wysokości 9 zł dziennej stawki żywieniowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

 


pobierz jednolity tekst uchwały w formacie *.pdf

 


Do poprawnego przeglądania dokumentów konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Kliknij tutaj, abo pobrać program Adobe (r) Acrobat Reader.

statystyki

Odsłon artykułów:
482150

kwiatki