napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat na poniższy numer rachunku bankowego.
Nr konta: 06 1560 0013 2123 7698 6000 0004


 

UCHWAŁA NR XIV/207/2019

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca
2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę
Dąbrowa Górnicza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn.
zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala

§ 1. W Uchwale NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa
Górnicza wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustalić maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka
prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w wysokośći 7 zł dziennej stawki żywieniowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

 


pobierz jednolity tekst uchwały w formacie *.pdf

 


Do poprawnego przeglądania dokumentów konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Kliknij tutaj, abo pobrać program Adobe (r) Acrobat Reader.

statystyki

Odsłon artykułów:
456122

kwiatki