napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

Prosimy Rodziców o dokonywanie wpłat na poniższy numer rachunku bankowego.
Nr konta: 06 1560 0013 2123 7698 6000 0004


 

 

UCHWAŁA NR VIII/114/11

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 58 ust. 1 art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala

§ 1. 1.

Ustalić opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza w wysokości 120 zł miesięcznie.

2. Ustalić opłatę za wydłużony powyżej 10 godzin dziennie pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

3. Ustalić maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego przez

Gminę Dąbrowa Górnicza w wysokości 6 zł dziennej stawki żywieniowej w następujący sposób:

- opłata dzienna za śniadanie w wysokości 1,60 zł

- opłata dzienna za obiad 3,10 zł

- opłata dzienna za podwieczorek 1,30 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.09.2011 r.

pobierz jednolity tekst uchwały w formacie *.pdf


Do poprawnego przeglądania dokumentów konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania. Kliknij tutaj, abo pobrać program Adobe (r) Acrobat Reader.

statystyki

Odsłon artykułów:
357581

kwiatki