napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 021.13.2018r.
Dyrektora Żłobka Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej
tekst jednolity z dnia 04.09.2018r.


REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


I. Regulamin Porządkowy Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej określa:


1. Standardy świadczenia usług w Żłobku Miejskim, zasady opieki nad dziećmi
i przebieg udzielania świadczeń w pracy z dziećmi.
2. Prawa i obowiązki Rodziców korzystających z usług Żłobka Miejskiego.
3. Postępowanie w przypadku nie zgłoszenia się Rodzica po odbiór dziecka z grupy
Żłobka Miejskiego.
4. Pobytu w Żłobku


II. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej
2. Rodzicu lub opiekunie – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych
i inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem
3. Opiekunie – należy przez to rozumieć opiekuna, o którym mowa w art. 16 ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


III. Standardy świadczenia usług w Żłobku Miejskim, zasady opieki nad dziećmi
i przebieg udzielania świadczeń w pracy z dziećmi.


1. Usługi świadczone przez Żłobek obejmują:
a. Opiekę nad dzieckiem spełniającą funkcje: wychowawczą, edukacyjną,
opiekuńczą, higienę snu i wypoczynku,
b. 0rganizowanie zabaw dydaktyczno- wychowawczych i rozwojowych
w pomieszczeniach Żłobka i w miarę możliwości na wolnym powietrzu,
c. Działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
wyżywienie.

2. Po podpisaniu umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego, Opiekun
przeprowadza z Rodzicami dokładny wywiad dotyczący dziecka (w szczególności
jego rozwoju fizycznego, upodobań, przyzwyczajeń, nawyków, dotychczasowego
rozkładu dnia, sposobu żywienia i karmienia, dotychczasowej opieki nad dzieckiem,
kontaktu z rówieśnikami).

3. W żywieniu dziecka w Żłobku uwzględniane są zasady zdrowego żywienia oraz
w razie potrzeby i za zgodą Dyrektora diety eliminacyjne, potwierdzone stosownym
zaświadczeniem lekarskim. Zalecenia lekarskie, powinny zawierać określenie
jednostki chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych i przeciwskazanych
niezbędnych do opracowania właściwej diety eliminacyjnej. Diety eliminacyjne
realizowane są wyłącznie w Siedzibie Żłobka przy ul. Jaworowej 4.

4. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5.30 do 17.00.
Dziecko przebywa w godzinach zadeklarowanych przez Rodziców w umowie.

5. Dla dzieci powyżej 1-go roku życia ustala się jednakowy czas posiłków:
9.00 - śniadanie
10.30 - II śniadanie
12.00 - obiad
14.30 - podwieczorek.

6. Dzieci poniżej 1-ego roku życia karmione są wg zaleceń Instytutu Matki i Dziecka
oraz wskazań lekarza pediatry.

7. Leżakowanie dzieci w grupach odbywa się po obiedzie.

8. Przyjęcie i odbiór dziecka odbywa się pod nadzorem Opiekuna, który:
a. wpisuje w dzienniku obecności imię i nazwisko dziecka (dane dziecka, rodziców
przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami),
b. przeprowadza wywiad z Rodzicem dotyczący aktualnego stanu zdrowia dziecka
i jego samopoczucia,
c. mierzy temperaturę ciała dziecka,
d. wpisuje wszystkie dane w karcie przyjęcia dziecka,
e. odnotowuje za podpisem godzinę przyjęcia i odbioru dziecka.

9. Uwagi dotyczące zauważonych nieprawidłowości (obrażeń ciała, odparzeń itp.)
przekazywane są natychmiast Rodzicom, którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi
poprzez złożenie podpisu.

10. W przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury 37,5º C i powyżej lub gdy Opiekun
zauważy inne objawy chorobowe wskazujące bez wątpienia na stan chorobowy (np.
kaszel, katar, wysypka, biegunka, opryszczka i inne) dziecko nie będzie przyjęte
do grupy Żłobka Miejskiego.

11. W grupie każde dziecko ma wyznaczone swoje łóżeczko lub leżaczek, przybory
toaletowe oraz miejsce przy stoliku.

12. Każdemu dziecku, niezależnie od wieku podczas pobytu w Żłobku zapewnia się:
a. indywidualny tok opieki, umożliwiający wspieranie jego zdolności i umiejętności,
b. pełną, długotrwałą obserwację umożliwiającą diagnozowanie i wczesne
zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym,
c. stworzenie warunków zbliżonych do domowych,
d. bezpieczną zabawę i dobry wypoczynek,
e. pielęgnację, zabawy edukacyjne oraz karmienie wg rozkładu dnia.

13. Każde dziecko podlega indywidualnej obserwacji, a jej wyniki odnotowuje się
w karcie obserwacji i rozwoju dziecka.

14. W Żłobku respektowane są Prawa Dziecka w oparciu o Kodeks Praw Dziecka.

15. Zajęcia w grupach dostosowane są do wieku dziecka.

16. Plany zajęć akceptowane są przez Dyrektora Żłobka.

 

IV. Prawa i obowiązki Rodziców korzystających z usług Żłobka Miejskiego.

1. Rodzice mają prawo do pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Żłobka
Miejskiego a w szczególności:


a. ustalenia godzin przyjęcia i odbioru dziecka,
b. wyczerpującej informacji dotyczącej warunków przyjęcia i pobytu swojego
dziecka w Żłobku,
c. pełnej informacji dotyczącej żywienia, śledzenia jadłospisów,
d. kontaktowania się osobistego lub telefonicznego, w każdej chwili pobytu dziecka
w Żłobku,
e. rzetelnej informacji dotyczącej przebywania dziecka w grupie w ciągu dnia, której
udziela Opiekun,
f. składania swoich wniosków, petycji i skarg,
g. wyrażania woli w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka,
h. mama niemowlęcia ma prawo karmić swoje dziecko piersią na terenie grupy lub
ma możliwość pozostawienia dodatkowej porcji pokarmu w Żłobku.

2. Rodzice mają obowiązek:
a. przyprowadzić do grupy dziecko zdrowe i czyste, do godziny 8:30,
b. zgłaszać wszelkie spostrzeżenia dotyczące zdrowia i zachowania dziecka przed
oddaniem do grupy,
c. osobiście przekazać dziecko Opiekunowi w grupie,
d. uprzedzać personel o zmianach w oświadczeniu do odbioru dziecka (aktualizując
wcześniejszą, pisemną deklaracje),
e. informować personel grupy o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności
dziecka z wyprzedzeniem, tj. najpóźniej do godz. 8.30 w dniu nieobecności
dziecka a w przypadku choroby- w pierwszym dniu nieobecności;
nieusprawiedliwienie nieobecności powyżej 30 dni może stanowić podstawę
do skreślenia dziecka z listy,
f. po chorobie dziecka należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że
dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka,
g. odbierać dziecko z grupy do godz.16.45

h. terminowo regulować opłatę za pobyt i wyżywienie zgodnie z podpisaną umową,
i. w przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w grupie niezwłocznie stawić
się po dziecko po otrzymaniu zawiadomienia telefonicznego; w przypadku braku
możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Rodzicami, w razie
pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, Opiekun ma prawo do wezwania
pogotowia ratunkowego,
j. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w związku z tym, nie przyprowadzać do
Żłobka dzieci w biżuterii np. kolczyki, ostre spinki, korale ( dotyczy to również
drobnych, twardych cukierków i przedmiotów).

3. Odbiór dziecka odbywa się tylko przez pełnoletnie osoby upoważnione
w oświadczeniu. Dyrektor lub Opiekun upoważnieni są do legitymowania osób
odbierających dziecko.

4. W przypadku odmowy przedstawienia dowodu tożsamości przez osobę odbierającą
dziecko, Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka. W przypadku stwierdzenia,
że Rodzic lub inna osoba stawiająca się po odbiór dziecka znajduje się w stanie
niegwarantującym należytej opieki nad dzieckiem (stan emocjonalny, odurzenie
alkoholem lub innymi środkami), Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka takiej
osobie.

5. Ograniczenie kontaktu jednego z Rodziców z dzieckiem bądź nie wydawanie dziecka
Rodzicowi Żłobek może realizować wyłącznie na podstawie wyroku sądowego.

 

V. Postępowanie w przypadku nie zgłoszenia się Rodzica po odbiór dziecka z grupy
Żłobka Miejskiego.

1. W przypadku nieodebrania przez Rodziców dziecka z grupy Żłobka Miejskiego
do godz.1700 Opiekun podejmuje próbę kontaktu z Rodzicem, zgodnie
z pozostawionym przez Rodziców wykazem numerów telefonicznych.

2. W przypadku niemożności skontaktowania się z Rodzicami powiadamia Dyrektora
Żłobka oraz Policję, zwracając się również z prośbą do oficera dyżurnego lokalnego
komisariatu o podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia opieki nad dzieckiem,
poprzez umieszczenie w placówce opiekuńczej lub pogotowiu opiekuńczym.

3. Opiekun sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zdarzenia, którego kopie
przekazuje się do akt i wiadomości Dyrektora Żłobka Miejskiego.

 

VI. Postępowanie w przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego lub dziecka
wymagającego szczególnej opieki

1. Rodzic dziecka niepełnosprawnego zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia
o niepełnosprawności.

2. W przypadku, gdy rodzaj niepełnosprawności, a w szczególności jej stopień lub
specyfika uniemożliwiają zapewnienie właściwej opieki nad dzieckiem z powodu
braku personelu o odpowiednich kwalifikacjach lub istnienia innych barier (np.
architektonicznych), co stwarzałoby realne zagrożenie dla zdrowia, życia lub
bezpieczeństwa dziecka, Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.

3. Uzasadnienie decyzji w formie pisemnej Dyrektor dostarcza niezwłocznie rodzicom
dziecka niepełnosprawnego.

4. Zasady postępowania rekrutacyjnego nie mogą naruszać zasad równego traktowania,
o którym mowa w art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej.

 

statystyki

Odsłon artykułów:
476467

kwiatki