napis zlobek

napis rodzice

napis rekrutacja

zmień rozmiar

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn:”Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii nr 1 i Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, na której dostępne będą wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9c7b2f5-38bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355454/01

1. Termin składania ofert: 28.09.2022, godzina 09:10

2. Termin otwarcia ofert: 28.09.2022, godzina 09:50

 


 

 

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi:

Kompleksowa usługa cateringowa w zakresie: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Filii nr 1 i Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

dokumenty do pobrania:


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (plik .pdf)

Ogłoszenie o wyniku postępowania. (plik .pdf)

Informacja o wyborze oferty. (plik .pdf)

Informacja z otwarcia ofert (plik .pdf)

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (plik .pdf)

ogłoszenie o zamówieniu (plik .pdf)

specyfikacja warunków zamówienia (plik .pdf)

oferta, załączniki, umowa (plik .pdf)

 

statystyki

Odsłon artykułów:
476468

kwiatki